Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer hierover. Deze website gebruikt cookies.

Nominaties Aandeslag Trofee 2019 bekend

De vijf genomineerden voor de Aandeslag Trofee 2019 zijn bekend. Het zijn de gemeenten Meppel en Doetinchem, het waterschap Vallei en Veluwe (Blauwe Omgevingsvisie), de Brabantse GGD’s i.s.m. kennisinstituut Telos en de projectgroep Data-infrastructuur van het Landelijk Impulsprogramma Omgevingsveiligheid. De genomineerden onderscheiden zich door aanpak, digitalisering en samenwerking.

Vanaf 2 oktober kan iedereen stemmen tijdens de publieke stemronde. Op 18 november maakt minister Ollongren de winnaar bekend tijdens het Praktijkfestival met aansluitend de Bestuurdersbijeenkomst in Amersfoort. Hier houdt iedere genomineerde nog een korte pitch over het ingediende project. Daarna stemmen de aanwezigen ook nog eens op hun favoriet. Deze stemmen worden opgeteld bij de online stemming, waarna de minister de winnaar bekendmaakt.

Even voorstellen…

De vijf genomineerden wisten zich in het sterke deelnemersveld te onderscheiden met innovatieve projecten die goed scoorden op de vijf criteria voor de Aandeslag Trofee: bijzondere aanpak, digitale dienstverlening, ontwikkelen kerninstrumenten, samenwerking en maatschappelijke opgave. De interviews met de projectleiders van de genomineerde projecten. Hier alvast een korte kennismaking.Waterschap Vallei en Veluwe: Blauwe Omgevingsvisie

Waterschap Vallei en Veluwe: Blauwe Omgevingsvisie
Zoals het een goed waterschap betaamt, maakt het Waterschap Vallei en Veluwe zich hard voor een inrichting van de leefomgeving met aandacht voor het zichtbare en onzichtbare water. In tegenstelling tot andere overheden, hoeft een waterschap geen omgevingsvisie te maken. Maar toch deed men dat bij Vallei en Veluwe: de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050). Voor het waterschap stond de ambitie centraal om de rol van water in samenhang met de ruimtelijke ontwikkeling voor het voetlicht te brengen. Daarom heeft men heel nadrukkelijk medeoverheden, terreinbeheerders en anderen in een participatietraject betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie.

Zo ontstond een integrale manier van werken die ook kenmerkend is voor de nieuwe Omgevingswet. Projectleider Andrea Swenne en haar projectteam namen de eigen organisatie uitgebreid mee in wat zij hun 'grensontkennende' aanpak noemen. Zo ontstonden nauwere banden met medeoverheden en het besef dat je met samenwerking tot betere oplossingen komt. Andere waterschappen hebben zich laten inspireren door Vallei en Veluwe en werken nu ook aan hun eigen Omgevingsvisie. Lees het interview met projectleider Andrea Swenne.Impulsprogramma Omgevingsveiligheid: Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid

Impulsprogramma Omgevingsveiligheid: Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid
Wanneer in een gemeente risicovolle activiteiten plaatsvinden in de omgeving van kwetsbare objecten, is het belangrijk dit goed in kaart te brengen. Zo kunnen rampen als de vuurwerkramp in Enschede in de toekomst voorkomen worden. Verschillende diensten inventariseren deze kwetsbaarheden en risico’s echter op hun eigen manier. Daardoor ontbreekt vaak een totaaloverzicht. Om daar iets aan te doen ontwikkelde de projectgroep Data-Infrastructuur (DIS) van het Landelijk Impulsprogramma Omgevingsveiligheid (IOV) de Landelijke Signaleringskaart Externe Veiligheid.

Het begon allemaal met de Populatieservice, een programma dat personendichtheden in risico-omgevingen bepaalt, maar al snel werd met de partners het ambitieuze plan gesmeed voor één landelijke kaart. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Door echter 'bottom-up' te werken vanuit de behoefte en door bestuurlijke borging, slaagden projectleider Anita van Mulken en coördinator van het impulsprogramma Marlouce Biemans erin alle organisatorische en technische hobbels weg te nemen en een integrale tool te ontwikkelen die de uitgangspunten van de Omgevingswet belichaamt. Lees het interview met Anita van Mulken en Marlouce Biemans.Gemeente Meppel: bestemmingsplan transformatiegebied Noordpoort

Gemeente Meppel: bestemmingsplan transformatiegebied Noordpoort
Stel je hebt een industriegebied dat verloedert, maar dat door zijn karakteristieke eigenschappen en gedreven inwoners en ondernemers veel potentie heeft? Maar regelgeving en financiën hinderen je dat gebied te ontwikkelen. Daarmee worstelde de gemeente Meppel, totdat de Crisis- en Herstelwet hen de ruimte gaf om industriegebied Noordpoort samen met inwoners en bedrijven te herontwikkelen tot een gebied met een mix aan functies als wonen, bedrijvigheid en recreatie. Zo experimenteert Meppel met een nieuwe rol, die van facilitator.

'Niet alles bedenken en bekostigen, maar drempels wegnemen', zoals procesmanager Frits Dijkstra het zegt. Om nieuwe gebruiksmogelijkheden te creëren moesten delen van het gebied ‘gedezoneerd’. Maar waar ruimte geboden wordt, zijn vaak ook kaders nodig om kwaliteit te borgen, wist senior ruimtelijk adviseur Jan Cas Smit. Dus ontwikkelde hij met zijn collega's - en met veel feedback van bewoners en ondernemers uit het gebied - een 'mengpaneel' met zeven 'schuifjes' die omgevingskwaliteiten weergeven. Zo helpt het mengpaneel te sturen op kwaliteit bij initiatieven. ""Je komt verder omdat je eerder in gesprek gaat over kwaliteit in plaats dat het gaat over de regels” vat Jan Cas Smit de aanpak samen.'' Lees het interview met Smit en Frits Dijkstra.Gemeente Doetinchem: Ontwerpend Onderzoek

Gemeente Doetinchem: Ontwerpend Onderzoek
Een visie maken die dichter bij de uitvoeringspraktijk ligt. Dat is de ambitie die Doetinchem wil realiseren door Ontwerpend Onderzoek toe te passen. Dat betekent sámen met inwoners beleid maken. Een geheel nieuwe werkwijze, waarvoor projectleider Yana van Tienen en haar projectteam zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie flink moesten pionieren. De aanpak kenmerkt zich door een mix van eenheid en verscheidenheid. Zo werd het grondgebied van Doetinchem in elf deelgebieden opgesplitst met elk een procesleider en kernteam dat op zoek gaat naar de opgaven van dat gebied.

Elk gebied kent twee prioritaire beleidsclusters die bestaan uit een mix van thema’s en portefeuilles, waardoor de betrokken wethouders ook meer integraal en over de grenzen van hun portefeuille heen werken.  Ook de participatie-aanpak varieert en sluit aan bij de dynamiek in het specifieke deelgebied. Zo wordt betrokkenheid vanuit bewoners en bedrijfsleven gestimuleerd, waardoor het beleid herkenbaarder wordt en initiatieven beter aansluiten bij de omgevingsvisie. Zo helpt het Ontwerpend Onderzoek Doetinchem om ervaring op te doen met een nieuwe werkwijze die straks gemeengoed zal zijn als de Omgevingswet wordt ingevoerd. Lees het interview met Yana van Tienen.GGD’s Brabant: Brabantse Omgevingsscan

GGD’s Brabant: Brabantse Omgevingsscan
Omgevingsfactoren zijn van invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Maar om die invloed inzichtelijk te maken en zo gezondheid een integraal onderdeel te laten worden van omgevingsvisies, moeten gegevens over de leefomgeving en over gezondheidsbeleving, wél eerst gecombineerd worden. En dat is precies wat de drie GGD's in Brabant, samen met kennisinstituut Telos, gedaan hebben in de Brabantse Omgevingsscan. Het ontwikkelteam gebruikte hiervoor onder leiding van projectleider Wieteke de Vries de SCRUM-methodiek. Hoewel die methodiek voor sommigen nieuw was, stelde alle betrokken zich er meteen voor open. Dat heeft geresulteerd in een rijke database waarin iedereen online op wijkniveau de gezondheidsbeleving van Brabanders kan raadplegen aan de hand van 12 thema's over de leefomgeving, zoals geluid, geur en verkeer.

Ook stakeholders worden regelmatig betrokken bij de verschillende stadia van het SCRUM-proces. "Want je wilt wel een instrument maken dat ook daadwerkelijk door de beoogde doelgroep gebruikt wordt", redeneert De Vries. En de Brabantse Omgevingsscan is nog niet 'af': het ontwikkelteam kijkt naar doorvertaling van de gegevens naar buurtniveaus en er wordt met veiligheidsregio's gekeken of data over de omgevingsveiligheid kan worden toegevoegd. Lees het interview met Wieteke de Vries over de Brabantse Omgevingsscan.Over de Aandeslag Trofee
De jaarlijkse Aandeslag Trofee werd in 2013 geboren als de Eenvoudig Beter-trofee en draagt sinds 2018 zijn huidige naam. De doelstelling bleef ongewijzigd: organisaties in het zonnetje zetten die succesvol experimenteren met het gedachtegoed en de werkwijze van de Omgevingswet en zo andere organisaties stimuleren het goede voorbeeld te volgen. Vorig jaar wonnen tien samenwerkende regiogemeenten in Zuid-Holland de Aandeslag Trofee voor hun Omgevingsvisie Hart van Holland.Democratiefestival: enthousiaste reacties op onze ‘ParticiParty’!

De ParticiParty, een interactieve theatervoorstelling over de Omgevingswet, trok veel bezoekers tijdens het Democratiefestival. Iedere voorstelling werd gespeeld voor een volle zaal en leverde interessante discussies op.

Samen een plan maken
Een braakliggend stuk land. Daar is toch wel iets moois van te maken? Sofie organiseert een buurtfeest en wil ideeën bij buurtgenoten ophalen. Maar daar komt Esther en die heeft totaal andere plannen met het stukje land...

Biedt de Omgevingswet de oplossing voor de dilemma’s die hierbij ontstaan?

Een reactie van een bezoeker:

“Het theater was leerzaam en erg vermakelijk. Leuk dat iets ingewikkelds als de Omgevingswet op deze manier onder de aandacht wordt gebracht.”

Betekenis Omgevingswet
Na het theaterstuk werd in de discussies duidelijk wat de Omgevingswet kan betekenen voor inwoners van Nederland. Wat zegt de wet over hoe je (bij participatie) kunt omgaan met tegenstrijdige belangen? Hoe zorgen we voor een gelijk speelveld voor een bewonersinitiatief en voor een initiatief van een ontwikkelaar?

Ook andere aandachtgebieden van de Omgevingswet kwamen in de gesprekken aan de orde. Bijvoorbeeld betere informatievoorziening en de behoefte dat informatie over ieders leefomgeving straks op één plek te vinden is. De reacties waren, net als het publiek, zeer divers. Inmiddels zijn diverse verzoeken ontvangen om de voorstelling ook elders op te voeren om het gesprek over de Omgevingswet nog verder op gang te brengen. Op de dag van de Participatie wordt het theaterstuk opnieuw opgevoerd. 

Van acts tot excursies
Het Democratiefestival is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het festival trok tijdens deze eerste editie ongeveer 6.500 bezoekers: bestuurders en ambtenaren, maar ook betrokken inwoners en veel studenten. Het programma was zeer divers: van sprekers en acts tot arenadebatten en excursies rond Nijmegen, verhalen bij het kampvuur en muziek.

Jan van Zanen (voorzitter VNG):

“Democratie is in ons land zo vanzelfsprekend geworden dat we de waarde ervan soms vergeten. Alleen daarom al is een festival als dit zeer welkom!”

Democratie en Omgevingswet
De Omgevingswet streeft er onder andere naar om inwoners meer invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Dat kan door initiatieven aan te moedigen en door de overheid te stimuleren al in een vroeg stadium met inwoners in gesprek te gaan over ontwikkelingen in hun buurt. De Omgevingswet is daarmee een mooi voorbeeld om de democratie nog beter tot uiting te laten komen.

   

Kansen voor een robuuste omgevings-vergunning milieu

De komst van de Omgevingswet biedt nieuwe kansen. Eén van die kansen is een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten die niet bij iedere verandering gewijzigd moet worden: een robuuste vergunning. Overheden en bedrijven moeten die kansen alleen weten te vinden. Hiervoor is er nu een speciale handreiking.

De handreiking gaat in op een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteiten van complexe bedrijven, maar is ook heel bruikbaar voor andere vergunningplichtige bedrijven. Complexe bedrijven zijn bedrijven die vallen onder bepaalde Europese regels, denk aan de grote chemische industrie of een bedrijf met veel opslag van gevaarlijke stoffen. De provincie is bevoegd gezag voor deze bedrijven. Het zijn bedrijven met meer mogelijke invloed op de leefomgeving. Met de Omgevingswet willen we juist beter benutten en beter beschermen. Geen dichtgetimmerde vergunning, maar een vergunning die flexibiliteit biedt aan nieuwe ontwikkelingen voor het bedrijf zónder dat de bescherming van de omgeving in het gedrang komt. Een robuuste vergunning voor zowel overheid, burger en bedrijf. Elk bevoegd gezag zal daar zelf een afweging in moeten maken. Adviseur Invoeringsondersteuning Patricia Palmen (bij het programma Aan de Slag met de Omgevingswet) en projectleider Besluit activiteiten leefomgeving Nicole Fikke (bij de programmadirectie Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) vertellen over deze handreiking.

Wat staat er in de handreiking?
Nicole: ''De Omgevingswet biedt nieuwe mogelijkheden om anders met de Omgevingsvergunning milieu om te gaan, zodat de vergunning beter bestand is tegen veranderingen binnen het bedrijf zonder dat een nieuwe vergunning nodig is. Natuurlijk altijd binnen randvoorwaarden, zoals dat de omgevingsvergunning goed handhaafbaar moet zijn, een goede bescherming biedt voor het milieu en voldoet aan Europese regels.''

De notitie ‘vergunning 2.0’ gaat in op de keuzemogelijkheden die het bevoegd gezag hierin heeft. De notitie is bedoeld ter inspiratie, niet als blauwdruk voor omgevingsvergunningen in het nieuwe stelsel.

Patricia: ''De handreiking is er zowel voor het bevoegd gezag als de bedrijven. Het laat zien welke vragen je jezelf moet stellen als vergunningsverlener, gaat in op de wisselwerking met het omgevingsplan, én toont wat gemaakte beslissingen betekenen het bedrijf. Een bedrijf kan dankzij de handreiking meer gericht in gesprek gaan met het bevoegd gezag voor vergunning, of bedenken welke invloed een andere inrichting heeft op het doel dat men wil bereiken. We zijn er bovendien achter gekomen dat de handreiking ook handig is voor niet-complexe vergunningplichtige bedrijven, omdat de redeneerlijnen over vergunningen vaak vergelijkbaar zijn.''

Is het een antwoord op vragen uit het bedrijfsleven?
Patricia: ''Zeker. Tijdens het maken van de Omgevingswet kwamen er veel vragen over complexe bedrijven en de wet in de praktijk. Partijen uit het bedrijfsleven hadden bepaalde vragen bij het nieuwe stelsel en vroegen zich af hoe deze goed gedekt zouden kunnen worden. We hebben toen een klankbordgroep opgericht van overheden en partijen uit het bedrijfsleven, zoals de VNCI (de chemische industrie) en de VNO-NCW. Dergelijke partijen keken actief mee bij het maken van de handreiking. Het was bijna een agile-werkwijze: aan de hand van casussen keken we hoe het stelsel zou werken, en welke afwegingen een rol speelden. Er is echter ook zorg bij bedrijven. Gaat het bevoegd gezag ook daadwerkelijk gebruik maken van die mogelijkheden? Hoe gaan ze dit doen? Daarom is het belangrijk om met vergunningverleners in gesprek te gaan om daadwerkelijk op een andere manier naar de vergunning te kijken.''

Kunnen jullie concrete kansen noemen die het nieuwe stelsel biedt?
Nicole: ''De vergunning zelf is bepalend wanneer voor een wijziging binnen het bedrijf ook een wijziging van de vergunning nodig is. Een minder gedetailleerde omgevingsvergunning hoeft minder vaak te worden aangepast bij wijziging in de bedrijfsvoering. Een van de knoppen waar je aan kunt draaien, is gebruik maken van de specifieke zorgplicht. Deze legt een verantwoordelijkheid bij het bedrijf om milieuschade te voorkomen en te beperken. De specifieke zorgplicht van het Bal is altijd van toepassing, dus hij geldt ook naast de omgevingsvergunning. Dat laatste is nieuw. Er hoeven daarom alleen vergunningvoorschriften te worden gesteld die niet door de specifieke zorgplicht worden ondervangen. Je kan dus volstaan met minder voorschriften. Een tweede knop waar je aan kunt draaien is het gebruik maken van een informatieplicht over wijzigingen op te nemen in de voorschriften bij de omgevingsvergunning. Het kan dan voldoende zijn om het bevoegd gezag te informeren, zonder wijziging aan de vergunning. Denk aan een wijziging als een nieuwe opslagloods die een bedrijf van plan is te realiseren. Als de vergunning wel gewijzigd moet worden, is de reguliere procedure van toepassing (in plaats van de uitgebreide) als er geen aanzienlijke nadelige effecten zijn op de gezondheid van mens of milieu. Op deze manieren bouw je een stuk flexibiliteit in.''

Zorgen al die mogelijkheden ook voor een wil bij de bevoegde gezagen en complexe bedrijven om de kansen optimaal te benutten?
Patricia: ''Dat verschilt per speler. Veel overheden hebben verkend wat de Omgevingswet voor hen betekent. De focus daarin ligt veelal op het beleidsmatige, maar vaak niet op de vraag ‘wat betekent de Omgevingswet als straks bedrijf x of y bij je aan de balie staat?’ Die implementatie-operatie moet komende maanden echt vorm krijgen met medewerkers uit de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Mensen moeten worden opgeleid in deze denkwijze, maar vooral in de veranderingen ten opzichte van het huidige recht en dus in de kansen. Dat is ook een groot omslagpunt. Hoe groot en hoe snel dit gaat, dat kan per bevoegd gezag verschillen. Maar als we echt de filosofie van de wet willen implementeren, moet je ook echt intern de confrontatie aan willen gaan. Anders zal er niet zo heel veel veranderen.

Uiteindelijk blijft daarmee de grootste uitdaging: ben je bereid om op een andere manier naar je vergunningen te kijken? Je kunt doorgaan met je huidige werkwijze, maar dan maak je het jezelf best wel moeilijk, omdat je alles tot in detail in een vergunning wil stoppen. Een vergunning die alles tot in detail moet regelen is een schijnzekerheid. Op het moment dat je in deze vergunning de zaken regelt die geregeld moeten worden en ruimte biedt waar dat kan, zoals het voorbeeld met de informatieplicht dat Nicole net noemde, ontstaat er handelingsruimte bij zowel het bevoegd gezag als het bedrijf. Van belang is het gesprek dat hierover plaatsvindt tussen bevoegd gezag en het bedrijf: hoe zorgen we ervoor dat er een vergunning ligt die ruimte geeft voor wijzigingen, maar wel goed handhaafbaar is en de leefomgeving adequaat beschermt.''

De handreiking helpt betrokken partijen in ieder geval goed op weg. Wat ligt er in het verschiet?
Patricia: ''De definitieve versie is praktisch af en komt zeer snel. Rondom milieubelastende activiteiten hebben we een drietrapsraket ingericht. Deze handreiking is hiervan het eerste product. Vervolgens hebben we eind september samen met de koepels een praktijksessie georganiseerd, waarbij we een aantal vraagstukken verder beproefden. Beide onderdelen, dus de handreiking en de praktijksessie, gebruiken we vervolgens om met koepels en omgevingsdiensten trainerssessies te organiseren die zich specifiek richten op milieubelastende activiteiten. Het houdt dus niet op bij het leveren van de handreiking. We gaan samen actief oefenen om met het stelsel te werken.''

Patricia blijft werken aan implementatie van de Omgevingswet en het DSO, maar dan vanuit de VNG per 1 oktober 2019.

Klik hier voor de milieuregels in het Bal voor complexe bedrijven

Digitaal stelsel klaar om invoering Omgevingswet te ondersteunen

Het digitaal stelsel Omgevingswet landelijke voorziening – DSO-LV – wordt eind 2019 opgeleverd. Het is dan af genoeg voor gemeenten, waterschappen, provincies en hun leveranciers om erop aan te sluiten, ermee te oefenen en het te vullen met documenten en regels. Is het dan helemaal klaar? Nee, er blijven wat restpunten over die in de loop van 2020 worden afgemaakt.

Zo kunnen organisaties zich in 2020 voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Ook in de jaren na 2021 blijft het DSO-LV - het nieuwe Omgevingsloket - in ontwikkeling. Volgens de plannen en om het te verbeteren met de feedback van gebruikers. ‘Samen stapsgewijs ontwikkelen is de kracht van het nieuwe Omgevingsloket, ’ zegt programmadirecteur Bert Uffen.

Hij draagt rond de jaarwisseling de verantwoordelijkheid over aan de Tactische Beheer Organisatie (TBO). Dit was gepland maar toch zal het afscheid hem zwaar vallen. ‘Ik vind het een gek idee dat ik in 2021 iets anders doe, en dan in de krant lees dat de Omgevingswet soepel in werking is getreden. Zul je zien, dat er dan niets over het DSO wordt geschreven. Want, zo gaat dat: een gelukt ICT-project is geen nieuws. Zelfs niet als het zo omvangrijk en complex is als DSO-LV.’ Bert wil niet te vroeg juichen, maar dat het gaat slagen, daar twijfelt hij niet aan.

Uitdagingen
Een van de grootste uitdagingen van het DSO was het ontwikkelen van de standaard voor het aanbieden van omgevingswetbesluiten. Die standaard is er nu, maar dit had de nodige voeten in de aarde. Een standaardisatieproces is ingewikkeld en normaal gaat het geleidelijk, maar nu was er de harde deadline van het inwerkingtreden van de wet. ‘Dat gaf een tijdsdruk die eigenlijk niet past voor een standaardisatieproces,’ zeg Bert. Standaardiseren grijpt in op werkprocessen, je hebt inhoudelijke kennis nodig van alle stakeholders en vooral draagvlak. Het is niet zo recht-toe-recht-aan als software ontwikkelen.’

Aan de slag
Voor de achterban en marktpartijen is het nu echt tijd om aan de slag te gaan. 'Het jaar 2020 is het jaar om aan te sluiten, te oefenen en om het DSO te vullen met plannen, begrippen en vragenbomen (toepasbare regels). Het komt nu aan op gemeenten, provincies, waterschappen en de verschillende partijen van het Rijk.’ Op grond van wat hij in het programma ziet, heeft Bert de indruk dat op veel plekken in het land wordt gewerkt aan het voorbereiden op de invoering van de wet. Als voorbeeld noemt hij de presentatie bij de kwartaaldemonstratie over de praktijkproef Omgevingsplan in Edam-Volendam . ‘IJzersterk hoe juridische teksten - gedeeltelijk geautomatiseerd - zijn vertaald naar vragenbomen, hoe ze zijn gekoppeld aan werkingsgebieden, en dat gebruikers straks de mogelijkheid hebben om te filteren. Inhoudelijk en technisch heel knap.’

Keiharde deadlines
Bert vertelt erover daags na de kwartaaldemonstratie van het derde kwartaal 2019 op de DSO-dag. Voor de ontwikkelteams en de programmaleiding zijn die kwartaaldemo’s hoogtijdagen. Hier werken ze het hele kwartaal naartoe om de opgeleverde resultaten te laten zien. ‘Die keiharde deadlines zijn het werkende ingrediënt van de succesvolle aanpak van de agile-methode. Het is een sterke onderstroom die de hartslag van het programma bepaalt,’ zegt Bert. Hij is ervan overtuigd dat de ontwikkeling van het DSO-LV met de traditionele ‘waterval-aanpak’ jaren langer zou hebben geduurd en veel meer geld zou hebben gekost. Het programma werkte eerder wel op die manier, maar de kwartiermakers voelden dat het anders moest. Ze gooiden het roer om en switchten naar de agile-scrum-methode. ‘Dankzij die cruciale beslissing zijn we zover gekomen. Het was geheid mislukt als het niet op deze manier was gegaan.’ Zelf kwam Bert vlak na de omslag aan boord, drie jaar geleden nu.

Samenwerken moet je leren
Een paar dagen na de kwartaaldemo is er zoals steeds een tweedaagse planningssessie om af te spreken wat de teams in het laatste kwartaal opleveren, en hoe dit wordt verdeeld in ontwikkelsprints van twee weken. Aan het eind van iedere sprint laten de productowners de resultaten zien, ook wat er niet gelukt is. ‘In de happy-flow haalt iedereen z’n planning, maar in de echte wereld valt er altijd wel iets tegen. Het is essentieel om dat vroeg van elkaar te weten en in te spelen op de gevolgen.’ Over het algemeen is de sfeer positief op zo’n dag. ‘Maar’, zegt Bert, ‘het is serieus werk en de politieke druk is groot. We hebben flinke inhoudelijke discussies, in het begin waren we nog wel eens te lief voor elkaar. Samenwerken moet je leren, het gaat steeds beter. Niet alleen interbestuurlijk met de andere overheden en met gebruikers, ook met partijen zoals Rijkswaterstaat, het Kadaster, KOOP, Geonovum en het RIVM. Een samenwerking op deze schaal is ongekend. Dit is complex en het geeft ongelooflijk veel voldoening als het lukt.’ Ook met marktpartijen wordt samengewerkt. Bij de ontwikkeling van het stelsel maar ook in de praktijkproeven samen met overheden.

Ontwikkelen DSO gaat door
In januari gaat het DSO-LV over naar de Tactische Beheer Organisatie (TBO) die is belegd bij het Kadaster. Is het dan helemaal klaar? Nee, er blijven wat restpunten over die in de loop van 2020 worden afgemaakt. Ook het bouwen en ontwikkelen gaat ondertussen gewoon door. Als het stelsel eenmaal in gebruik is, begint het doorontwikkelen. ‘Want,’ zegt Bert, ‘in het gebruik ontdek je wat je nog mist of wat er beter kan.’ Rond de jaarwisseling komt dan de officiële oplevering, het moment dat de opdrachtgevers (BZK, IPO, VNG, Unie van Waterschappen) het DSO-LV accepteren. Vanaf dat moment gaan de decentrale overheden betalen voor het beheer van het stelsel. Voorwaarde is dat ze krijgen wat is afgesproken. Bert heeft er geen buikpijn van. ‘Ik moet het natuurlijk afkloppen, maar het zou zomaar kunnen dat ik bij de laatste kwartaaldemo op 17 december heel erg trots ga zijn.’

Terugblik

Erik-Jan van Kempen bezoekt experimenten in Zaanstad en Wijk aan zee die Crisis- en Herstelwet benutten

Op woensdag 10 en vrijdag 12 juli bezocht programmadirecteur-generaal Omgevingswet van het ministerie van BZK, Erik-Jan van Kempen, projecten die de Crisis- en Herstelwet gebruiken om in aanloop naar de Omgevingswet alvast ontwikkelruimte te benutten.

In Zaanstad zag Van Kempen hoe het Hembrugterrein wordt herontwikkeld van Defensieterrein naar een gemengd stedelijk gebied. In Wijk aan Zee vernam Van Kempen hoe Wijk aan Zee als natura2000-gebied de bestemmingsplanactiviteit uit de Crisis- en Herstelwet inzet om woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken.

Van Kempen prees beide projecten vanwege het lef en de innovatie en roemde het denken in 'hoe kan het wél?' in plaats van 'waarom mag het niet?'. Lees het uitgebreide nieuwsbericht op Omgevingswetportaal.nl.


Slagsessies juli 2019

Voorbereiden en oefenen op inwerkingtreding
Overheidsorganisaties bereiden zich voor om in 2021 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De slagsessies van juli die werden gehouden in Den Bosch, Zwolle, Den Haag en Utrecht, stonden dan ook in het teken van 'Voorbereiden en oefenen'. Deelnemers kregen in verschillende workshops antwoorden op de vragen: Wat moet ik doen om met de Omgevingswet te kunnen werken? En, hoe maak ik mijn regels toepasbaar? Hoe ontwerp ik het samenwerkingsproces? Wat is het overgangsrecht en hoe kom ik tot nieuw omgevingsbeleid met omgevingsvisies en programma's?

Het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' gaf de deelnemers met deze slagsessies meer inzicht in welke voorbereidingen nodig zijn en hoe er nu al geoefend kan worden om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021.

Bekijk hier de filmimpressie

Participatie en Vergunningen: een loods voor onderweg 

Deze loods helpt vergunningverleners van waterschappen op weg met het aanvraagvereiste participatie uit de omgevingsregeling. Ook biedt de loods aanknopingspunten om initiatiefnemers te stimuleren tijdig de omgeving bij de plannen te betrekken.

Try Out Natuur en bouwen in de kuststrook (Zuid-Holland)

Een goede balans vinden tussen bouwen en natuur. Dat is het idee van deze Try Out. De deelnemers zoeken naar een manier om aanvragen voor een bouwvergunning in de hele Zuid-Hollandse kuststrook interbestuurlijk te behandelen. Het gaat niet alleen om natuur en bouwen. Ook andere functies moeten voldoende aan bod komen zoals veiligheid, recreatie en erfgoed.

Lees meer over de Try Out in Zuid-Holland

Unie van Waterschappen: Roadmap Kwartaal 4

De ‘Roadmap implementatie Omgevingswet waterschappen’ laat per kwartaal de doelstellingen van de waterschappen zien. Dit is versie Q4 2019.

Klik hier voor een link naar de pdf.

VooruitblikDag van de Stad 2019: stedelijke innovaties met lef op 28 oktober in Den Haag

Op 28 oktober komen in het World Forum in Den Haag meer dan 2000 stedelijke professionals bijeen om innovaties te bespreken én creëren rond stedelijke vraagstukken. Ook jij kunt daar bij zijn. Schrijf je dan snel in www.dedagvandestad.nl, want er is nog een beperkt aantal plekken beschikbaar.

De Dag van de Stad wordt na succesvolle edities in Utrecht en Amersfoort voor de derde keer georganiseerd en biedt dit jaar onder de titel ‘Wie durft?’ het podium aan moedige ondernemers, architecten, theatermakers, wetenschappers, actieve inwoners en bestuurders. In interactieve sessies, zoals Lagerhuisdebatten, walkshops en ontwerpateliers gaan de deelnemers in gesprek over oplossingen voor stedelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, circulaire economie, mobiliteit en veiligheid. Kortom, veel vraagstukken die ook draaien om de vraag: hoe gebruiken we de ruimte in de stad? Daarom verwelkomt de Dag van de Stad ook graag professionals die zich bezighouden met de Omgevingswet. Ontkokering en opgavegericht werken zijn belangrijke pijlers van zowel de stedelijke vernieuwing die de Dag van de Stad belichaamt als van de Omgevingswet. Dus deel je kennis en leer van medeprofessionals op 28 oktober!

De Dag van de Stad is een initiatief van Agenda Stad en wordt georganiseerd door de Rijksoverheid, VNG, IPO, G40, Platform31, Netwerk Kennissteden Nederland, G4 en G40 en de gemeente Den Haag. 

Data nieuwe Slagsessies in oktober

De Slagsessies van oktober staan in het teken van de mijlpalen die overheden onderweg gaan tegenkomen. Met nog maar 14 maanden te gaan tot de inwerkingtreding van de wet, is het belangrijk om te weten hoe u deze tijd gaat besteden.

Ervaar zelf wat u en uw collega's de komende maanden moeten doen. Zet uw bevindingen om in actie. Maak plannen, richt uw processen in. Kortom, ga samen aan de slag.

U kunt kiezen uit 12 verschillende workshops. In elke ronde is een workshop voor programmamanagers, informatiemanagers, juristen en beleidsmedewerkers en voor vergunningverleners en dienstverlening.

Voor instromers is er parallel aan de opening een introductiesessie waarin u in 90 minuten kunt kennismaken met  de Omgevingswet en het Omgevingsloket.

Aanmelden voor de Slagsessies kan hier.

Data en locaties

Woensdag 16 oktober 2019  in Den Bosch
Donderdag 17 oktober 2019 in Zwolle
Woensdag 23 oktober 2019 in Utrecht
Woensdag 30 oktober 2019 in Den Haag

Dag van de Participatie op 4 november

Op de Dag van de Participatie ontmoeten professionals uit praktijk en wetenschap elkaar rondom participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving. Een dag met een keur aan interactieve workshops, praktische tools, keynote sprekers vanuit wetenschap en praktijk en vanzelfsprekend volop gelegenheid om te netwerken.

Gezamenlijk initiatief
Deze dag is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Omgevingswet in zicht

Waar bestuur en praktijk elkaar ontmoeten en inspireren

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op veel plaatsen in Nederland gebeurt al heel veel in de geest van deze wet. Er wordt volop geëxperimenteerd, waarbij tal van leerervaringen worden opgedaan. En: met de nieuwe werkwijze worden mooie resultaten geboekt.

De Omgevingswet kan u helpen bij het realiseren van de grote actuele maatschappelijke opgaven. Woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie: urgente uitdagingen die vragen om een doeltreffende aanpak. Hoe? Leer van uw collega’s en vakgenoten die aan de slag zijn in de vele experimenten, pilots en proeftuinen rond de Omgevingswet.

Bestuurders, medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk, initiatiefnemers en professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving ontmoeten elkaar op maandagmiddag 18 november bij “De Omgevingswet in zicht”.

We staan stil bij randvoorwaarden voor een succesvolle inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wat moet er nog gebeuren? En we gaan op zoek naar lessen, knelpunten en inspiratie van een groot aantal projecten. Met speciale aandacht voor de thema’s wonen en bouwen, klimaat en duurzaamheid, natuur en landbouw, duurzame economische ontwikkeling, regionale samenwerking, participatie en digitale dienstverlening.

“Hoe krijg ik mijn ambtelijk apparaat zo ver?”
“Hoe overtuig ik mijn bestuurder?”

Kom op 18 november samen naar de Rijtuigenloods in Amersfoort om antwoord te krijgen op deze vragen. Meld u daarvoor aan. We ontvangen u graag voor een bestuurlijke ontmoeting met collega’s en minister Ollongren, voor veel praktijkexpertise en inspiratie. En natuurlijk om te stemmen: wie wordt winnaar van de Aandeslag-trofee 2019?

Programma

Komt de Kruimelgevallenregeling in de Omgevingswet?

  • A Ja: Als je een goed broodkruimelpad aanlegt wel.
  • B Ja: De Kruimelgevallenregeling blijft in de rijksregelgeving staan. Het valt niet onder een bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan. Onder de Omgevingswet gaat de bevoegdheid tot regelen van deze gevallen niet naar de gemeentes.
  • C Nee: Hans en Grietje maken geen aanspraak op de Kruimelgevallenregeling.
  • D Nee: De kruimelgevallenregeling keert niet terug in de rijksregelgeving. Dat komt omdat het een bevoegdheid tot afwijken van het bestemmingsplan betreft. Onder de Omgevingswet gaat de bevoegdheid tot regelen van deze gevallen naar de gemeentes.
0 bezoekers hebben al gestemd

Colofon


Kwartslag is een uitgave van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en verschijnt 4 keer per jaar. Kwartslag informeert laagdrempelig over de actuele stand van zaken rondom de implementatie van de Omgevingswet. En alles wat daarbij komt kijken. Heeft u naar aanleiding van deze editie nog vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons dan weten. 

Ontwerp en realisatie: Kris Kras context, content and design 


Privacy: Door u te abonneren op deze uitgave geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw gegevens door het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Uw gegevens worden niet anders gebruikt dan voor toezending van deze uitgave en incidenteel voor het sturen van andere relevante informatie met betrekking tot de Omgevingswet of het programma. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Disclaimer: u kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgave.

Mocht u geen prijs stellen op ontvangst van Kwartslag, dan kunt u zich hier afmelden.

Meer informatie vindt u op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
Volg ons op Twitter via: @AandeslagOw
En op LinkedIn

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk.

Cookiebeleid


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Cookies in- en uitschakelen 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens derden verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.