Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer hierover. Deze website gebruikt cookies.

Buurtje Bouwen: Omgevingswet uit de ambtelijke sfeer

Samen met collega’s in een virtuele wereld oefenen met de basisprincipes van de Omgevingswet. Na het succes onder scholieren gaan nu ook steeds meer medewerkers van overheden de game Buurtje Bouwen spelen. En de reacties zijn positief.

Buurtje Bouwen is ontwikkeld voor een breed publiek en daardoor ook voor overheden nuttig en leuk om te spelen. Op een speelse manier word je bewust gemaakt van het anders denken dat nodig is voor de Omgevingswet. Het spel zet aan tot nadenken: hoe zou het straks kunnen gaan als de Omgevingswet van kracht is? Het spel kan ingezet worden op elk moment dat je met meerdere mensen met de Omgevingswet aan de slag gaat. Tijdens teamoverleggen of speciale medewerkersbijeenkomsten is het bijvoorbeeld een handig instrument om mensen te activeren en om een discussie op te wekken in de nabespreking. Maar ook bij het inwerken van nieuwe medewerkers die nog niet zo bekend zijn met de wet, kan het spel een goede introductie zijn.

Motie Tweede Kamer
De game is ontwikkeld na een motie van voormalig kamerlid Eric Smaling. Hij vroeg de Tweede Kamer om een educatief spel te ontwikkelen dat de Omgevingswet onder de aandacht zou brengen van de maatschappij. Afgelopen maand heeft hij het spel voor het eerst gespeeld. Wij vroegen hem en twee andere spelers wat ze van het spel vinden.


Eric Smaling, voormalig kamerlid
'De eerste reflex is toch dat je zelf wil winnen'

‘Ik vond het erg leuk om het spel te spelen. Het zit goed in elkaar. Je moet al vanaf het begin een samenwerkingsmodus ontwikkelen met je medespelers. Dat is even wennen, maar precies de bedoeling van het spel. De winst zit in een voor iedereen optimaal resultaat. Het spel is ongeveer wat ik in gedachten had toen ik een motie indiende. De moeilijkheidsgraad ligt wel hoog, je moet het spel een paar keer spelen om er goed in te worden. Ik denk dat het nuttig is dat niet alleen scholieren, maar ook steeds meer medewerkers van overheden het spel spelen. Het spel maakt de Omgevingswet speels en ook confronterend, omdat je toch gericht bent op je eigen wensen. Misschien is dat nog wel het sterkste aan het spel: het houdt je een spiegel voor. Daar gaat het nou net om. Het zal overheden ook helpen beter te begrijpen waarom belanghebbenden voor hun zaak opkomen en hen leren daar empathisch mee om te gaan.’


Els Meulendijks, programmamanager Omgevingswet gemeente Zoetermeer
'Omdat het spel zo kort en simpel is, is het op veel momenten in te zetten'

’Wij hebben de game met tien mensen van de gemeente Zoetermeer gespeeld. Het scenario van mijn groep was dat we een evenement wilden organiseren in de buurt. Ik had de rol van ondernemer, dus mijn belang was natuurlijk om zoveel mogelijk mensen en zoveel mogelijk omzet binnen te halen. De game wijst zich vanzelf. Door zijn eenvoud is hij makkelijk en snel te begrijpen. Wat ook prettig is, is dat de game maar een kwartier duurt. Dat is echt een voordeel, want dan heb je meer tijd voor de nazit. Ik raad andere overheden zeker aan om de game te gaan spelen. Je weet natuurlijk niet alles over de Omgevingswet als je het spel gespeeld hebt, maar het draagt wel bij aan de bewustwording van bestuurders. De game doet wat hij moet doen: mensen triggeren om na te denken over wat er allemaal gaat veranderen met de Omgevingswet. Met het juiste kader, is de game heel waardevol.’


Gelinde Groeneveld, programmamanager Omgevingswet gemeente Zeist
'De spelende mens wordt wakker gemaakt, dat gebeurt normaal te weinig'

‘Wij hebben het spel gespeeld met ons omgevingslab, als opening van het nieuwe jaar. Ik vond het ontzettend leuk om te ervaren dat je via een spel op je telefoon ook bezig kunt zijn met de Omgevingswet. De wet wordt zo uit de ambtelijke sfeer gehaald en je eigen speelcellen worden weer geactiveerd. De opdracht van mijn groepje was ‘De open plek’. Er was een open plek ontstaan in de buurt en de vraag was wat daar zou kunnen komen. De ene speler wilde de plek graag veranderen in een parkeerterrein en een andere speler wilde er een ontmoetingsplek voor jongeren van maken. Niet alles paste, dus het was zoeken naar de juiste balans. Het mooie van het spel is dat het laat zien dat de Omgevingswet ook leuk kan zijn. Het samenspel, dat er in werkelijkheid ook is, komt mooi naar voren. Mede daarom denken wij dat dit spel ook heel geschikt is voor mensen die niet professioneel met de wet bezig zijn.’Zo werkt het spel

Buurtje bouwen is een educatieve game die je op je smartphone speelt. Je kunt de game downloaden in de App Store en Google Play Store. In het spel moet je in een groep van drie tot vijf personen een ruimtelijk vraagstuk oplossen volgens de principes van de Omgevingswet. Iedere deelnemer krijgt een rol. De een kruipt in de huid van een buurtbewoner en de ander in die van een ondernemer. Elk personage heeft zijn eigen wensen voor de herinrichting van de buurt. Het doel van het spel is dat je als groep binnen een kwartier een plan indient dat aan de vastgestelde omgevingswaarden voldoet en waar iedereen zich in kan vinden. Zo kunnen spelers ervaren hoe de Omgevingswet in de praktijk kan werken.

Lees hier meer over het spel.

 

Going…bèta!

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) wordt stap voor stap ontwikkeld, samen met gebruikers. Elk kwartaal demonstreren we de stand van zaken. Zo kan iedereen de ontwikkelingen volgen en ontdekken wat er binnen de eigen organisatie nog moet gebeuren om aan te sluiten. Afgelopen kwartaal was het thema ‘Going…bèta’. Een terugblik op het afgelopen kwartaal.

Going bèta is gelukt, vertelt programma DSO, Bert Uffen. Wat dat betekent? ‘We hebben officieel een belangrijke mijlpaal uit het bestuursakkoord bereikt. Twee jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geven we de standaarden voor het DSO vrij. Daardoor kunnen ook de softwareleveranciers achter de bevoegd gezagen zich gaan oriënteren, en zijn er geen technische belemmeringen meer voor een beperkte try-out in 2019.’ 

Kastanje kappen
Afgelopen december demonstreerden verschillende gebruikers en ontwikkelaars de nieuwe functionaliteiten van het DSO in de praktijk. De eerste demo ging over een initiatiefnemer die een kastanje in de tuin wilde kappen en de gemeente Westland die hiervoor een vragenboom opstelde. De nieuwe functionaliteiten rondom authenticatie, de projectmap en toelichtingen op vragen kwamen hierbij goed uit de verf. Via de toelichtingen kreeg de initiatiefnemer in dit geval inzicht in de achtergrondinformatie uit het register ‘monumentale bomen’ van Westland.

Een andere demo toonde informatie over peilgebieden in het DSO. Verschillende waterschappen, waaronder Rijnland, Hollandse Delta en Amstel, Gooi en Vecht, bundelden hun krachten om gezamenlijk informatie via DSO beschikbaar te stellen. Dit is van waarde voor bijvoorbeeld een boerenbedrijf dat een sloot wil dempen en wil weten binnen welk gebied hij water kan compenseren. De demo erna ging over de resultaten van de praktijkproef Omgevingsplan. Acht gemeenten probeerden hierbij een deel van hun huidige bestemmingsplan of plaatselijke verordening naar een omgevingsdocument te vertalen met gebruik van het casco van het project Staalkaarten. Hoe kunnen we omgevingsplannen opstellen die bijdragen aan de realisatie van beleidsdoelstellingen? Die vraag gaf interessante inzichten in het opstellen, én afbeelden van een omgevingsdocument door DSO.  

Eerst abstract dan specifiek  
Hoogheemraadschap Delfland wilde lokale processen voor planvorming, regelbeheer en vergunningaanvragen aansluiten op DSO-Landelijke Voorziening (LV). Het team van Delfland onderzocht – met succes – hoe dat in z’n werk gaat. Eerst stelden de ontwikkelaars een logisch model op, een basis, aldus Gijs Wolderling van Hoogheemraadschap Delfland. ‘We begonnen met het digitaliseren van de juridische regels, die samen het beleid vormen. Een voorproefje van de waterschapsverordening die bij de Omgevingswet hoort. De regels beginnen abstract, bijvoorbeeld: we borgen de waterveiligheid. Dit pellen we vervolgens af: Wat is er nodig om de veiligheid te borgen? Hebben we daar keringen voor nodig? Welke regels bestaan daarvoor? Zo zak je steeds verder in de beslistabel tot je uiteindelijk bij de voorwaarden voor een specifieke locatie komt. Daar lees je bijvoorbeeld dat een ontgraving niet dieper mag zijn dan een halve meter. Dat is ook de informatie die een initiatiefnemer te zien krijgt.’

Conclusie: vergunningplichtig 
Izakjan Dekker van de Unie van Waterschappen was ook betrokken bij de proef van Delfland. ‘Er ontstaat een juridische werkelijkheid en een werkelijkheid met toepasbare regels. Die twee zijn met elkaar verweven, omdat een juridische regel dezelfde basis moet hebben als een toepasbare regel. Het verschil is dat de juridische variant uit tekst bestaat en een toepasbare wordt uitgewerkt in een vragenboom met voor de initiatiefnemer begrijpelijke vragen. Door de vragen te beantwoorden, komt de initiatiefnemer erachter of hij een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.’ Woldering demonstreerde het systeem door in de huid te kruipen van een initiatiefnemer die een brug wilde aanleggen. Hij zoomde in op de kaart van Delfland en prikte de locatie waar hij wilde bouwen. Uiteraard waren alleen de relevante regels voor deze activiteit op die locatie te zien. Na invulling van de regels volgde de conclusie ‘vergunningplichtig’. Hij kon de aanvraag direct indienen. Dat deed hij onder luid applaus. Gelukt!

Praten essentieel
Woldering en Dekker waren trots. Dekker: ‘We hebben de hele keten van het stelsel voor het eerst werkend gekregen. Het was veel werk om alle schakeltjes te verbinden. En dat zit niet alleen in de techniek maar ook in de mensen en processen achter het systeem. Snappen we elkaar? Hebben we goede afspraken gemaakt? Weten we wat we van elkaar nodig hebben? Hierin moeten we nog groeien. En dat kan alleen als je oefent. Dat is de belangrijkste les. Niets gaat vanzelf, er is een vorm van ketenregie nodig.’

Slingers
Die ochtend in december eindigde met een feestelijke handeling. Symbolisch voor de drie standaarden overhandigde programma-directeur-generaal Omgevingswet Erik Jan van Kempen drie slingers aan de koepelpartners om symbolisch ‘aan te sluiten’ op het digitaal stelsel. Hij verklaarde de standaarden voor geopend. ‘Op naar de try-out en naar nieuwe functionaliteiten!’

Op 26 maart is de volgende kwartaaldemonstratie. Kom jij ook?

Staalkaarten: inspiratie voor omgevingsplan

Het kerninstrument omgevingsplan biedt gemeenten veel nieuwe mogelijkheden. Gemeenten kunnen er al mee aan de slag, maar lopen soms nog vast. Om hen te helpen, ontwikkelden we ter inspiratie én illustratie staalkaarten.

Het omgevingsplan is het document van de gemeente waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving opgenomen zijn. Het omgevingsplan is daarmee breder dan het huidige bestemmingsplan. Het gaat niet alleen over het indelen van de ruimte, maar houdt ook rekening met andere aspecten van de leefomgeving zoals het milieu en de gezondheid van bewoners. 

Samenhang met andere kerninstrumenten
Elke gemeente maakt een eigen omgevingsplan. Het idee daarachter is ‘decentraal, tenzij’. Het idee is dat de regels dan zijn afgestemd op de lokale situatie. De gemeente bedenkt en toetst de regels zelf, maar de provincie, het Rijk en het waterschap hebben wel invloed op het omgevingsplan. Zo kan het Rijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) instructieregels stellen voor het omgevingsplan. Dat geldt ook voor de provincie, die instructies kan stellen via de omgevingsverordening. Als de gemeente het omgevingsplan opstelt, moet ze deze instructieregels opvolgen. Daarnaast kunnen zowel het Rijk als de provincie en het waterschap via projectbesluiten invloed uitoefenen op het omgevingsplan van een gemeente. In onderstaande visual is dan ook te zien dat het gemeentelijk omgevingsplan centraal staat, maar dat de andere overheidslagen allemaal hun eigen invloed op het plan kunnen uitoefenen.

Bij het opstellen van het omgevingsplan moet de gemeente goed overleggen met het waterschap en de provincie. Het gaat erom dat er veel meer een samenspel is tussen de regels van de gemeente en de provincie en het waterschap. Als het waterschap bijvoorbeeld meer wil doen aan de waterhuishouding zou er gekeken kunnen worden of regels in het omgevingsplan daarbij zouden kunnen helpen.

De bruidsschat
Met het omgevingsplan krijgen gemeenten meer zelfstandigheid en meer mogelijkheid om zaken decentraal te regelen. Zaken als horeca of stedelijk afvalwater worden nu door het Rijk geregeld, maar komen straks bij de gemeenten te liggen. Een voorbeeld is het scheiden van vet. Op dit moment zijn er rijksregels voor het lozen van vet in de riolering door horecabedrijven, maar straks mogen gemeenten zelf bepalen welke regels ze opnemen en handhaven. Als het resultaat maar hetzelfde is. Gemeenten hebben tot 1 januari 2029 de tijd om de omgevingsplannen Omgevingswet proefklaar te hebben. Omdat de Omgevingswet al wel in 2021 ingaat, is de ‘bruidsschat’ in het leven geroepen: een pakket rijksregels dat automatisch onderdeel wordt van het omgevingsplan tot de gemeente haar eigen regels heeft vastgelegd.

Staalkaarten als hulpmiddel
Bij het opstellen van het omgevingsplan moeten gemeenten rekening houden met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Veel gemeenten geven aan het lastig te vinden om integraal te denken en ideeën te vertalen in regels. Om gemeenten hierbij te helpen en inspiratie en voorbeelden te bieden voor het omgevingsplan, heeft het programma Aan de slag met de omgevingswet staalkaarten ontwikkeld. Deze kaarten belichten verschillende thema’s en situaties in verschillende gebiedstypes. Ze laten zien welke mogelijkheden er in die situaties zijn binnen de Omgevingswet en bieden inspiratie voor het schrijven van regels.

Elke staalkaart bestaat uit een gebiedsbeschrijving, ­mogelijke ambities voor het gebied en de uitwerking van het model in aan de hand van één of meer voorbeelden met regels en een toelichting. De staalkaarten zeggen niet hoe een gemeente moet handelen, maar hoe het zou kunnen. De staalkaarten vormen het begin van het nieuwe denken volgens de Omgevingswet. Gemeenten komen er zo achter wat er allemaal mogelijk is.

Op dit moment zin er vier staalkaarten: bedrijfsmatige activiteiten, buiten centrum stedelijk gebied, centrum stedelijk gebied en energietransitie. Deze kaarten heeft het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met vier consortia van opdrachtnemers ontwikkeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Omgevingswet in de toekomst nog meer staalkaarten ontwikkelen in het project Gemeentelijke Staalkaarten. De directie Eenvoudig beter en het programma Aan de slag met de omgevingswet zijn hierbij aangehaakt. Zo kunnen gemeenten aan de hand van steeds meer staalkaarten beginnen met het opstellen van het omgevingsplan. Want zelfs al staan nog lang niet alle regels vast: oefenen is heel leerzaam.

Meer informatie over de staalkaarten omgevingsplan vind je op onze website.

 

De samenhang tussen de kerninstrumenten van de Omgevingswet

Time to Try Out!

Het is zover. De eerste versie van het nieuwe Omgevingsloket is klaar voor gebruik. Daarmee belanden we in de Try Out-fase. Dat is hét moment om te starten met de implementatie van de Omgevingswet. Zorg dat ook jouw organisatie in 2021 klaar is voor het echte werk.

Over twee jaar gaat de Omgevingswet in. Dat klinkt misschien ver weg, maar om straks goede digitale dienstverlening te kunnen bieden, is het belangrijk dat we nu aan de slag gaan. Overheidsorganisaties hebben de komende tijd nodig om zich voor te bereiden op de nieuwe werkwijze. En op de transitie naar de nieuwe situatie. Wij van het programma Aan de slag met de Omgevingswet adviseren: probeer in beeld te krijgen wat er nog gedaan moet worden binnen de organisatie. En wat je kunt uitbesteden. Zo maak je een realistische planning.  

Een andere werkwijze
Wat betekent de nieuwe wet voor de dienstverlening van jouw organisatie? Wat is het ambitieniveau? Welke vergunningplichten breng je onder in het nieuwe Omgevingsloket? Ook jouw organisatie moet meebewegen. De werkwijze rond het opstellen van regels over de fysieke leefomgeving verandert. Hiervoor is een nieuwe aanpak nodig.

Werken volgens de Omgevingswet wordt ondersteund door het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Door de ICT-systemen van jouw organisatie hierop aan te sluiten, kunnen omgevingsdocumenten, toepasbare regels, vragenbomen en vergunningaanvragen geautomatiseerd beheerd en afgehandeld worden. Ga hierover in gesprek met de softwareleveranciers. En zorg ervoor dat de gegevens van jouw organisatie actueel zijn en overeenkomen met de eigen regelgeving.

Voorbereiden op werken met het digitaal stelsel gaat het beste als je weet hoe het Omgevingsloket werkt. Daarom laten het programma Aan de slag met de Omgevingswet en de koepels je kennismaken met het Omgevingsloket. Zo wordt zichtbaar hoe de regels in omgevingsdocumenten op de kaart in de ‘Viewer regels en kaart’ worden getoond. En hoe de vergunningcheck en -aanvraag werken in het nieuwe Omgevingsloket. 

Workshops: laat je informeren en inspireren
Vanaf 2019 organiseert het programma drie workshops over voorbereiden op de Omgevingswet en het digitaal stelsel:

  • workshop Regels op de kaart
  • workshop Lokale regels in het loket
  • workshop Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Tijdens de workshops demonstreren we aan de hand van concrete en realistische cases hoe het Omgevingsloket werkt. Je krijgt inzicht in wat het digitaal stelsel biedt, wat je zelf kunt doen en wat je eventueel kunt uitbesteden. Bij deze workshops draait niet alleen om techniek, maar ook om de juiste voorbereiding, aanpak en samenwerking. Ook illustreren we hoe de transitie voor deze drie onderdelen er op hoofdlijnen uitziet. Tijdens de Slagsessies in Utrecht, Den Bosch en Zwolle zullen we de eerste workshops geven. Zorg dat je deze niet mist. Laat je informeren en inspireren.

Pilots met interbestuurlijke, regionale samenwerking
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet wil niet alleen laten zien wat het Omgevingsloket nu kan. Ook willen we in de praktijk leren werken met de Omgevingswet. In samenwerking met de koepels bieden we overheden de gelegenheid om samen te werken binnen de regio. In vier regio’s gaan combinaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, uitvoeringsdiensten van het Rijk en veiligheidsregio’s aan de slag met een actuele case. Zij doen praktijkervaring op met wetgeving en het digitaal stelsel onder begeleiding van experts. Je kunt meekijken met deze eerste ervaringen en zien wat al goed werkt, waar nog aanpassingen nodig zijn en hoe u de interbestuurlijke, regionale samenwerking kunt aanpakken.

Tips

  • Laat u informeren en inspireren tijdens de Slagsessies en andere bijeenkomsten.
  • Ga in gesprek met overheden in uw regio.
  • Zoek een voorbeeld uit de praktijk en ga oefenen binnen uw organisatie.

Meer weten
Wilt u meer weten over hoe u zich kunt voorbereiden op de Omgevingswet? Kijk hier de meest actuele informatie.

Energietransitie versnellen met hulp van de Omgevingswet

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van hun klimaat- en energiedoelstellingen? Deze vraag staat centraal in een kennis- en leertraject dat begin 2019 van start gaat. Er is plek voor acht gemeentelijke pilots. Andere geïnteresseerden kunnen in een tweede ring meedenken en leren. Elke pilot krijgt een coach toegewezen die helpt om gedurende het traject concrete stappen te maken. Een consortium van Antea Group, Rho adviseurs, Over Morgen, TNO, Platform31 en Rebel organiseert het traject in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Wil je meedoen met jouw organisatie? Je kunt je aanmelden tot en met 11 februari 2019. En neem ook eens een kijkje op de website van Aan de slag met de Omgevingswet voor meer informatie over de energietransitie en de Omgevingswet.

Meld je aan voor de Aandeslag Trofee 2019

In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven met elkaar op een inspirerende manier aan projecten om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Deze projecten verdienen het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom organiseert het programma Aan de slag met de Omgevingswet jaarlijks een verkiezing voor de Aandeslag Trofee. Ken je een innovatief Omgevingswetproject of ben je daarin zelf actief? Meld het aan voor de verkiezing van de Aandeslag Trofee 2019! Alle projecten van overheden en samenwerkingsverbanden kunnen meedoen. Aanmelden kan tot 1 mei 2019. De feestelijke uitreiking door de minister is in september 2019. Meer weten of meedoen? Kijk op de website.

 

     

Feiten en cijfers: de vergunningchecker

Het huidige Omgevingsloket Online heeft een hulpmiddel om aanvragers duidelijkheid te geven over de vraag of zij een omgevings- of watervergunning nodig hebben voor hun initiatief: de vergunningchecker. De ontwikkelaars van het nieuwe digitale stelsel (DSO) volgen hoe de vergunningchecker momenteel wordt gebruikt en wat zij daarvan kunnen leren.

Zo blijkt dat de vergunningchecker zo’n 2.000 tot 3.000 keer per dag wordt bezocht. Circa 10 keer meer dan het aantal vergunningen dat dagelijks wordt aangevraagd. De potentiële aanvragers zijn relatief lang bezig in de vergunningchecker: gemiddeld 24 minuten. De meeste bezoekers zoeken informatie over de vergunningplicht voor bijbehorende bouwwerken (27%), slopen en asbest verwijderen (12%), dakkapellen (12%), overige bouwwerken bouwen (7%), plaatsen of veranderen van kozijnen (6%) en het kappen van bomen (5%). Het zijn de kleinere bouwwerken en verbouwingen die de meeste vragen oproepen. En dat zijn nu net de onderwerpen waar je als lagere overheid straks in je omgevingsplan zelf de vergunningsplicht voor kunt afbakenen.


Het kerninstrument programma 

Het programma is voor overheden een handig en concreet middel om regionaal het gesprek te voeren over een gedeelde opgave. Hoe zet je het in? Wat neem je op in een programma en wat in een omgevingsvisie? Kun je er zomaar alles in opnemen, of moet je daar overleg over plegen? En zo ja, met wie? In december 2018 kwamen zo'n veertig medewerkers van verschillende overheidslagen samen in Utrecht om hierover van gedachten te wisselen. Lees welke tips en inzichten deze kennisbijeenkomst opleverde. En ga zelf aan de slag met een programma.

Samen naar een stabiel DSO

VNG, UwV, IPO en het Rijk bereikten 18 december 2018 een mijlpaal. Zij ondertekenden de beheerovereenkomst voor het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee zijn de partijen het eens over het inrichten van het beheer en het waarborgen van de stabiliteit van de DSO Landelijke Voorziening. De overeenkomst regelt onder andere de inhoud en de uitvoering van de beheertaak, de financiering en de samenwerkingsafspraken. Dit alles voor een optimale werking van het DSO Landelijke Voorziening.

Waar denkt u aan bij de bruidsschat?

  • A Een lieve bruid
  • B Pannen en linnengoed
  • C Rijksregels die onder de Omgevingswet komen te vallen
  • D Mirre en goud
0 bezoekers hebben al gestemd

Colofon


Kwartslag is een uitgave van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet en verschijnt 4 keer per jaar. Kwartslag informeert laagdrempelig over de actuele stand van zaken rondom de implementatie van de Omgevingswet. En alles wat daarbij komt kijken. Heeft u naar aanleiding van deze editie nog vragen, suggesties of opmerkingen, laat het ons dan weten. 

Ontwerp en realisatie: Kris Kras context, content and design 


Privacy: Door u te abonneren op deze uitgave geeft u automatisch toestemming voor het gebruik van uw gegevens door het programma Aan de Slag met de Omgevingswet. Uw gegevens worden niet anders gebruikt dan voor toezending van deze uitgave en incidenteel voor het sturen van andere relevante informatie met betrekking tot de Omgevingswet of het programma. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Disclaimer: u kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze uitgave.

Mocht u geen prijs stellen op ontvangst van Kwartslag, dan kunt u zich hier afmelden.

Meer informatie vindt u op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 
Volg ons op Twitter via: @AandeslagOw
En op LinkedIn

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van de VNG, het IPO, de UvW en het Rijk.

Cookiebeleid


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Cookies in- en uitschakelen 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens derden verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.